Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Współczesne oblicza terroryzmu

 Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

 

zorganizowała w dniach 25-26  kwietnia  2018 roku

w Warszawie konferencję naukową

Współczesne oblicza terroryzmu

 

 

Konferencja odbyła się dzięki współpracy z licznymi partnerami: Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Politologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydziałem Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych, Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Stosunków Międzynarodowych  Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Zachodnim w Poznaniu,  Instytutem Naukowym Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Zakładem Nauk o Bezpieczeństwie Politechniki Rzeszowskiej, Ruchem Wspólnot Obronnych oraz Naukową Fundacją Prowadzenia Badań.

 

CEL KONFERENCJI:

 

Terroryzm ze względu na swoją specyfikę implikuje szereg wyzwań i zagrożeń podważających podstawowe wartości cywilizowanego świata. Od wielu dekad mimo czynionych wysiłków w zakresie przeciwdziałania zjawisku, terroryzm pozostaje problemem nie tylko dla poszczególnych państw, lecz również w różnym stopniu dla szeroko rozumianej społeczności międzynarodowej. Ze względu na właściwości terroryzmu oraz wynikającą z nich dynamikę zjawisko to było przedmiotem szeregu debat akademickich i ekspertskich, które przyczyniały się do powstania efektywniejszych metod przeciwdziałania terroryzmowi poprzez m.in. lepsze rozpoznanie i zrozumienie mechanizmów rządzących jego logiką oraz kierunkami rozwoju. Wobec czego zasadnym pozostaje uznać, iż prowadzenie badań nad terroryzmem stanowi wartość dodaną w procesie budowania skutecznych narzędzi przeciwdziałania terroryzmowi poprzez nieustanną wymianę idei i spostrzeżeń.

Celem konferencji jest pogłębiona refleksja nad terroryzmem, który w pierwszych dekadach XXI wieku stał się jednym z czołowych wyzwań i zagrożeń dla szeroko rozumianego pojęcia bezpieczeństwa. Dzięki starannemu doborowi uczestników konferencja ma charakter unikatowy, gdyż jej multidyscyplinarny charakter gwarantuje  wysoki poziom debaty oparty na metodologicznych uwarunkowaniach wynikających ze szkoły realizmu refleksyjnego. W ramach prowadzonych rozważań uczestniczyć będą praktycy jak i reprezentanci różnych dyscyplin naukowych nie tylko z czołowych ośrodków naukowych i analitycznych z Polski, ale również z zagranicy. Wyselekcjonowanie zaproszonych gości gwarantuje wysoki poziom merytoryczny debaty, której ewaluacją stanie się monografia współautorska.

Oprócz naukowych walorów konferencji należy podkreślić jej praktyczny wymiar, ponieważ zdiagnozowanie poziomu kluczowych zagrożeń wynikających z terroryzmu będzie cenną wartością dodaną, którą mogą wykorzystać wyspecjalizowane instytucje i służby dbające o bezpieczeństwo, jak również zachowanie porządku oraz ładu publicznego. Dzięki propagowaniu specjalistycznej wiedzy konferencja ma szanse stać się trwałym elementem w efektywny sposób mogącym wpłynąć na  zwiększenie skuteczność działań administracji państwowej w zakresie zwalczania i przeciwdziałania terroryzmowi.

 

 

GŁÓWNE OSIE DYSKURSU:

 

Globalna wojna z terroryzmem – uwarunkowania, wymiary i perspektywy

1.      Globalna wojna z terroryzmem a pojęcie  konfliktu hegemonicznego

2.      Globalna wojna z terroryzmem a nowoczesne technologie

3.      Globalna wojna z terroryzmem a ramy konfliktu hybrydowego

4.      Globalna wojna z terroryzmem i jej perspektyw

 

Terroryzm a problem państw upadłych i upadających

1.      Państwa upadłe i upadające – pojęcie i jego percepcja

2.      Terroryzm jak katalizator upadku państw

3.      Terroryzm i kwestia jego zwalczania na terytoriach państw upadłych i upadających

4.      Przestępczość zorganizowana i terroryzm w realiach państwa upadających

 

Terroryzm a problem migracji we współczesnym świecie

1.      Migracja i jej trendy oraz nowe formy

2.      Migracja a pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych

3.      Statystyka – terroryzm – migracja

4.      Działalność grup terrorystycznych w ramach ruchów migracyjnych

 

Terroryzm a państwo demokratyczne – wyzwania i zagrożenia

1.      Współczesny model demokracji a terroryzm

2.      Skuteczne metody przeciwdziałania terroryzmowi w ramach zachodnich demokracji

3.      Publiczne środki masowego przekazu a pojecie terroryzmu

4.      Społeczeństwo obywatelskie vs. terroryzm

 

Terroryzm a broń masowego rażenia

1.      Proliferacja a efektywne sposoby jej przeciwdziałania w stos. m.

2.      Terroryzm a kwestia proliferacji

3.      „Brudne bomby” a modus operandi organizacji terrorystycznych

4.      Energetyka jądrowa a problem terroryzmu

 

Handel bronią a problem przeciwdziałania terroryzmowi (panel rezerwowy)

1.      Dynamika zmian w dziedzinie światowego handlu bronią

2.      Nielegalne zjawisko handlu bronią a skuteczne sposoby przeciwdziałania temu zjawisku

3.      Terroryzm a problem nielegalnego handlu bronią

4.      Terroryzm a kwestia dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie uzbrojenia

Przewodniczący komitetu naukowego

Prof. Dr hab. ASzWoj Jarosław Solarz

 

j.solarz@akademia.mil.pl

Kierownik

Katedra Studiów nad Terroryzmem

Instytut Studiów Strategicznych

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Akademii Sztuki Wojennej

 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:

Dr Witold Ostant

 

w.ostant@akademia.mil.pl

Katedra Studiów nad Terroryzmem

Instytut Studiów Strategicznych

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Akademii Sztuki Wojennej

 

 

 

 


Zakład Nauki o Bezpieczeństwie
Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
tel. +48 (17) 743-20-43, e-mail: zb@prz.edu.pl

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności